Menu
Lemešany
Obec
Lemešany

Organizačný poriadok obecného úradu

Starosta obce Lemešany podľa § 13 ods. 4 písm. d/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  v y d á v a   tento

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

OBECNÉHO ÚRADU V LEMEŠANOCH

 

§ 1

   /l/ Organizačný poriadok Obecného úradu v Lemešanoch je základnou organizačnou právnou normou obecného úradu a je záväzný pre všetkých pracovníkov pracujúcich na obecnom úrade.

  /2/ Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť a vnútornú právomoc jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy.

 

Prvá hlava

 

PRÁVNE POSTAVENIE OBECNÉHO ÚRADU

 

§ 2

   /1/ Obecný úrad je výkonným orgánom starostu a obecného zastupiteľstva. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

   /2/ Obecný úrad najmä:

a/ zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b/ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,

c/ vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,

d/ vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

  /3/ Obecný úrad v Lemešanoch vedie a jeho prácu organizuje starosta.

        

§ 3

Právne postavenie obecného úradu

 

   /1/ Vnútornú organizáciu obecného úradu určuje starosta obce.

Organizačná štruktúra Obecného úradu v Lemešanoch je neoddeliteľnou súčasťou tohto Oganizačného poriadku v prílohe č.1.

   /2/ Obecný úrad nie je právnickou osobou /§1 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/.

       Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

  /3/ Obecný úrad má sídlo v Lemešanoch, PSČ 082 03 súp.číslo 186

 

§ 4

Financovanie a hospodárenie obecného úradu

 

    /1/ Financovanie a hospodárenie obecného úradu tvorí súčasť rozpočtu obce na rok.

    Rozpočet obce musí obsahovať samostatnú položku obsahujúcu rozsah objemu mzdových prostriedkov ako aj rozsah finančných prostriedkov určených na nákup technických prostriedkov.

   /2/ Objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť úradu na rok schvaľuje obecné zastupiteľstvo v rozpočte na rok.

   /3/ Obecné zastupiteľstvo môže vo výnimočných a dostatočne odôvodnených prípadoch objem mzdových prostriedkov upraviť v priebehu kalendárneho roka, spravidla na návrh starostu.

   Týmito výnimočnými prípadmi sú najmä:

 • nová právna úprava,
 • organizačné zmeny,
 • systémové opatrenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  /4/ Podmienky nakladania  s finančnými prostriedkami upravujú „Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Lemešany“.

  Tieto zásady sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na činnosť obecného úradu.

 

 

Druhá hlava

 

POSTAVENIE VOLENÝCH ORGÁNOV
VO VZŤAHU K OBECNÉMU ÚRADU

 

§ 5

Postavenie obecného zastupiteľstva

 

   /1/ Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní nasledovné úlohy:

 • rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a hospodárenia so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami,
 • schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a finančných zdrojov obce a kontroluje finančné hospodárenie s ním,
 • schvaľuje rozpočet obce, včítane časti týkajúcej sa obecného úradu, jeho zmeny a kontroluje jeho čerpanie.

   /2/ Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalších veciach, pokiaľ je toho názoru, že je to v dôležitom obecnom záujme a je to v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

   Obecné zastupiteľstvo nie je oprávnené a nemôže zasahovať do výlučnej právomoci a pôsobnosti starostu obce /§ 13 ods. 5 cit. zákona/.

 

§ 6

Postavenie starostu

 

   /1/ Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.

   /2/ Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom..

 /3/ Starosta

a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

b/ vykonáva obecnú správu,

c/ zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,

d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

  /4/ Starosta je voleným orgánom obce a volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách.

  /5/ Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon NR SR  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

  /6/ Starosta vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:

 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • vykonáva správu obce v súlade so zákonmi, Štatútom obce Lemešany a všeobecne záväznými nariadeniami obce,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, alebo Štatútom obce Lemešany vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 • v pracovno-právnych a mzdových otázkach plní úlohu vedúceho organizácie,
 • schvaľuje všetky výdavkové položky / výdavkové pokladničné doklady/,
 • udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach,
 • schvaľuje podanie žalôb.

 /7/ Starosta môže delegovať niektoré právomoci na iné osoby, pokiaľ to pripúšťa zákon a tento Organizačný poriadok Obecného úradu v Lemešanoch.

                                             

§ 7

Postavenie zástupcu starostu

 

   /1/ Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu volí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

   /2/ Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

                                                                          

§ 7a

Postavenie prednostu Obecného úradu

 

/1/ Prednostu Obecného úradu vymenúva a odvoláva starosta.

/2/ Prednosta vedie a organizuje prácu Obecného úradu.

/3/ Prednosta je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi a spolu so starostom podpisuje zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

/4/Prednosta Obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady s hlasom poradným.

/5/Funkcia prednostu Obecného úradu bola schválená Uznesením Obecného zastupiteľstva č.140/2004 zo dňa 27.4.2004.

 

§ 8

Postavenie hlavného kontrolóra

 

          Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra určuje zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §18, §18a-f.

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a)   poslanca obecného zastupiteľstva,

b)   starostu,

c)   člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,

d)  iného zamestnanca obce,

e)   podľa osobitného zákona.

 

Rozsah kontrolnej činnosti

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

a)   obecný úrad,

b)   rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c)   právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d)  osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

(3) Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27.

 

Pravidlá kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

Úlohy hlavného kontrolóra

(1) Hlavný kontrolór

a)   vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d, zákona 369/1990 Zb.

b)   predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c)   vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d)  predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e)   predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f)   spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g)   vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

h)   je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

 i)  plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

      (3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d, zákona 369/1990 Zb.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.

 

Tretia hlava

 

PRACOVNÍCI PRACUJÚCI NA OBECNOM ÚRADE

 

§ 9

   /1/ Práva a povinnosti pracovníkov pracujúcich na obecnom úrade sú upravené v Zákonníku práce a v predpisoch na jeho vykonanie, ako aj v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch a v Pracovnom poriadku zamestnancov  obce Lemešany.

   /2/ Práva a povinnosti pracovníkov sú zakotvené tiež v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, vo vnútroorganizačných normatívnych právnych aktoch a v pokynoch a príkazoch starostu.

 

Štvrtá hlava

 

SPISOVÁ SLUŽBA A OBEH PÍSOMNOSTÍ

 

§ 10

Spisová služba

 

   /1/ Za organizáciu a riadny chod spisovej služby na obecnom úrade zodpovedá starosta obce.

   /2/ Každý pracovník je povinný správne zaobchádzať s pridelenými písomnosťami, včas ich vybavovať a zodpovedá za ich ochranu.

/3/ Vyhotovovanie, odosielanie, označovanie spisov, ďalej príjem a triedenie zásielok, ich archivovanie a skartáciu podrobne upravuje „Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu v Lemešanoch“.

 

§ 11

Obeh písomností

 

   /1/ Na obehu písomností sa zúčastňujú jednotliví pracovníci obecného úradu a starosta, ktorí písomnosti vyhotovujú, kontrolujú, preskúmajú a schvaľujú.

    Podrobnejšia úprava obehu písomností je obsiahnutá v „Registratúrnom poriadku na správu registratúry Obecného úradu v Lemešanoch“.

   /2/ Obeh účtovných dokladov podrobne upravujú „Zásady pre obeh účtovných dokladov“.

                                                       

Piata hlava

 

PEČIATKY

 

§ 12

   /1/ Používanie pečiatok v úradnom styku upravuje : „Príkaz starostu obce č.2 k používaniu obecných pečiatok“.

   /2/ Evidenciu o pridelení pečiatok vedie poverený pracovník obecného úradu.                                               

 

Šiesta hlava

 

OCHRANA MAJETKU OBCE

 

§ 13

   /1/ Za ochranu objektov a zvereného majetku – v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi – zodpovedá starosta, ako aj pracovníci obecného úradu v rozsahu svojej pôsobnosti.

   /2/ Základné vzťahy, práva a povinnosti pracovníkov pri ochrane majetku obce v objektoch obecného úradu upravujú „Zásady na ochranu majetku“ a „Bezpečnostný projekt“.

   /3/ Súčasťou „Zásad na ochranu majetku“ a „Bezpečnostného projektu“ je aj spôsob rozdelenia a úschovy kľúčov od dverí objektov v užívaní obecného úradu.

                                                                   

 

Siedma hlava

 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

 

                                                                     § 14

   /1/ Starosta obce Lemešany je povinný zabezpečiť oboznámenie podriadených pracovníkov s týmto Organizačným poriadkom najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti a u pracovníkov, ktorí nastupujú do zamestnania v deň nástupu do zamestnania.

   Pracovníci sa oboznamujú aj s prípadnými zmenami, ako aj s doplnkami, o čom sa vedie písomná evidencia.

   Pracovníci Obecného úradu musia potvrdiť písomné oboznámenie sa s týmto organizačným poriadkom. Doklady o tom sa zakladajú do osobných spisov pracovníkov.

   /2/ Organizačný poriadok Obecného úradu v Lemešanoch je k dispozícii jeho zamestnancom u starostu, ktorý je povinný umožniť do neho nahliadnuť.

   /3/ Tento Organizačný poriadok Obecného úradu v Lemešanoch nadobúda účinnosť dňom  1.10.2011.

 

 

 

Príloha č.1 Organizačného poriadku Obecného úradu v Lemešanoch

 

 

 

 

   V Lemešanoch, dňa 1.10.2011                                            Ing. Marko Bučko

                                                                                                      starosta obce

 

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Informácie od nás

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Otváracie hodiny všetkých prevádzok a ambulancií v Lemešanoch

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2023

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)