Lemešany
Obec
Lemešany

Pracovné komisie pri OZ

Pracovné komisie pri Obecnom zastupiteľstve  v  Lemešanoch 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.  Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Predsedom každej komisie je poslanec obecného zastupiteľstva a jeho úlohou je:

  • Riadiť a organizovať prácu komisie,
  • Zvolávať jej zasadnutia a riadiť priebeh
  • Zostavuje plán činnosti komisie
  • Organizuje spoluprácu s ostatnými komisiami,
  • Predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy, podnety a doporučenia.

Stále komisie zasadajú podľa potreby, najmenej 1-krát za dva mesiace. Zasadnutie zvoláva jej predseda alebo z jeho poverenia podpredseda komisie písomnou pozvánkou, prípadne telefonicky alebo osobne.

Komisia športu a mládeže

1. Ing. Marek Angelovič - predseda komisie
2. Petra Babilonská
3. Martin Benčo
4. Zdeno Hužvár
5. Martin Novák
6. Ing. Mária Sabolová
7. Veronika Kurucová

Komisia stavebná a životného prostredia

1. Ing. Jozef Kuruc - predseda komisie
2. Martin Benčo
3. Ing. Marián Hudák
4. Pavol Kmec
5. Ing. Miroslav Kocák
6. Branislav Orlovský
7. Radoslav Iľko

Komisia kultúrna
1. Mgr. Martina Fujdová - predseda komisie
2. Ing. Marek Angelovič
3. Ing. Jaroslav Buzogáň
4. Martin Benčo
5. Mgr. Jana Hájniková
6. Ing. Jozef Kuruc
7. Martin Novák
8. Mgr. Jana Petrilová
9. Tomáš Semeňák
 
Komisia verejného poriadku
1. Pavol Kmec - predseda komisie
2. Ľudmila Jacková
3. Rudolf Miško
4. Miroslav Poklemba
5. Jozef Vaško
 
Komisia finančná
1. Martin Novák - predseda komisie
2.  Ing. Marek Angelovič
3. Mária Hogerová
4. Daniela Kocáková
5. Mgr. Daniela Kuľhová
 
Komisia pre ochranu verejného záujmu
1. Ing. Jaroslav Buzogáň- predseda komisie
2. Ing. Marek Angelovič
3. Mgr. Martina Fujdová
4. Pavol Kmec
 
Komisia sociálna a bytová

1. Mgr. Jana Hájniková - predseda komisie
2. Helena Kakaščíková
3. Mgr. Jana Petrilová
4. Margita Semeňáková

 

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu

Zvozový kalendár

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)