Menu
Lemešany
Obec
Lemešany

Denný stacionár

 

Druh sociálnej služby: denný stacionár

Forma sociálnej služby: ambulantná

Počet miest v zariadení: 30

Rozsah poskytovania sociálnej služby: 8:00 h až 16:00 h (pracovné dni)

Podľa §40 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obec Lemešany v dennom stacionári poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári sa prijímateľovi sociálnej služby poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • stravovanie.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

V dennom stacionári sa zabezpečuje:

 • rozvoj pracovných zručností,
 • záujmová činnosť.

Sociálna služba je v dennom stacionári poskytovaná v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby.

Obec Lemešany ako poskytovateľ sociálnej služby v dennom stacionári presadzuje partnerský, individuálny a aktívny prístup k prijímateľovi sociálnej služby. Taktiež má humanistický a pozitívny prístup, ktorý je založený na rešpektovaní každého jednotlivca. Zároveň vytvára priestor pre prijímateľov sociálnej služby, ich rodinu a iné fyzické osoby k tomu, aby prostredníctvom svojich návrhov a spätnej väzby prispeli ku kvalite poskytovanej sociálnej služby.

 

Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári

INFORMÁCIE PRE OBČANA, KTORÝ MÁ ZÁUJEM O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY V DENNOM STACIONÁRI OBCE LEMEŠANY

 

Proces zabezpečenia sociálnej služby pre občana upravuje Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári v zmysle zákona o sociálnych službách je mesto alebo obec podľa miesta trvalého bydliska občana.

Proces zabezpečenia sociálnej služby v dennom stacionári pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich úkonov:

1. Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 • Občan podá písomnú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ na podateľni obecného úradu podľa miesta trvalého bydliska občana (tlačivo je k stiahnutiu na webovej stránke obce Lemešany v sekcii denný stacionár).
 • K žiadosti doloží odborné lekárske správy nie staršie ako 6 mesiacov. 
 • Na základe predložených dokumentov sa vykoná zdravotná a sociálna posudková činnosť a vydá sa zdravotný posudok, sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Na základe posudkov obec Lemešany vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

2. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 • Na základe vydaného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, podá občan na podateľni obecného úradu obce Lemešany „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ (tlačivo je k stiahnutiu na webovej stránke obce Lemešany v sekcii denný stacionár).
 • Obec Lemešany zaeviduje žiadosť do registra podania žiadostí. Žiadosť následne postúpi dennému stacionáru, ktorý žiadosť zaeviduje do poradovníka žiadostí o poskytovanie sociálnej služby.
 • Pri zabezpečovaní sociálnej služby sa vždy zohľadňuje krízová životná a sociálna situácia žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby. 
 • Obec Lemešany uzatvorí so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Urobí tak najneskôr v deň nástupu prijímateľa do denného stacionára.
 • Na základe uzatvorenej zmluvy obec Lemešany zabezpečí sociálnu službu v dennom stacionári.

Vzory žiadostí:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

 

Cenník:

Cenník za sociálnu službu denný stacionár

 

Osoba zodpovedná za poskyt. SS: Mgr. Gabriela Petrová (sociálny pracovník)

Opatrovatelia: Daniel Hudák, Mgr. Gabriela Pauliková, Katarína Petrová, Katarína Sabolová, Gabriela Zvoľanská

 

Kontakt: stacionar@lemesany.sk

Tel: 0948 774 320

Č. účtu: SK08 0900 0000 0051 5383 9846

Darovací účet: SK39 0900 0000 0051 5383 9870

 

Výška ekonomicky oprávnených nákladov na 1 prijímateľa SS:

Rok 2016:         2184,08 Eur na rok, 182,00 Eur na mesiac

Rok 2017:         3330,32 Eur na rok, 277,53 Eur na mesiac

Rok 2018:         2955,76 Eur na rok, 246,31 Eur na mesiac

Rok 2019:         3428,35 Eur na rok, 285,70 Eur na mesiac

Rok 2020:         4110,73 Eur na rok, 342,56 Eur na mesiac

Rok 2021:         2901,56 Eur na rok, 241,79 Eur na mesiac

Rok 2022:         3539,89 Eur na rok, 294,99 Eur na mesiac

Rok 2023:         3917,00 Eur na rok, 326,41 Eur na mesiac

info COVID-19

Obec Lemešany, ako poskytovateľ sociálnych služieb, má vypracované postupy, pravidlá a podmienky riešenia krízových situácií v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré sú zverejnené na dostupnom mieste v priestoroch denného stacionára. Na vyžiadanie kompetentných orgánov obec Lemešany predloží konkrétne úplné znenie týchto postupov ako aj ich príloh.

Sociálna služba v dennom stacionári je poskytovaná v riadnom režime, za podmienok a odporúčaní Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Informácie od nás

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Otváracie hodiny všetkých prevádzok a ambulancií v Lemešanoch

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Odvoz odpadu 2023

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)