Menu
Lemešany
Obec
Lemešany

Nakladanie s odpadmi

NAKLADANIE S ODPADOM, TRIEDENIE ODPADU, KOMPOSTOVANIE

Obrázok na stiahnutie - čo patrí do kontajnerov

 

KOMPOSTOVANIE

 

Video: Ako poskladať kompostér

 

Video: Prečo kompostovať

Video: Ako správne kompostovať

 

TRIEDENIE ODPADU

Prečo triediť odpad?

Všeobecne môžeme konštatovať, že triedením odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe (po stránke zdravotnej, sociálnej, ale aj ekonomickej).

VIETE ŽE?

 • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov
 • ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76mil m3 zemného plynu a mnoho elektrickej energie
 • primárnou surovinou pri výrobe plastov je ropa
 • z recyklovaného PET (plastové fľaše) sa vyrábajú odevy
 • recykláciou odpadového hliníka sa ušetrí 95% energie oproti výrobe z primárnej suroviny
 • recykláciou 1kg železného šrotu sa ušetrí 2kg uhlia, 4kg železnej rudy, 4min a 20 sekúnd práce

Hlavným faktorom úspešnosti triedeného zberu je však váš záujem a aktívny prístup.

 

Tipy pre minimalizáciu vzniku odpadu

• Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo skutočne potrebujeme k životu a čo už je nadbytočné. Vytvorme si vlastný „eko štýl“ podľa svojej osobitosti, odolávajúc reklame, móde a konzumu.
• Premýšľajme už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne z nášho nákupu a či ho vieme využiť alebo odovzdať na recykláciu.
• Kupujme len výrobky, ktoré skutočne potrebujeme a ktoré sú trvanlivé a dajú sa opraviť.
• Vyhýbajme sa jednorazovým obalom a zbytočne baleným potravinám. Pokiaľ je to len trochu možné, pokúsme sa znížiť spotrebu výrobkov v plechovkách, viacvrstvových obaloch a PET fľašiach.
• Pri nákupoch odmietajme rozdávané igelitové tašky a používajme radšej vlastnú trvácnu tašku.
• Uprednostňujme miestne výrobky, potraviny a nákupy na tržniciach pred supermarketmi - pri preprave na krátke vzdialenosti nie je potrebné použitie veľkého množstva obalov.
• Využívajme bezobalovú distribúciu (napr. nákup čistiacich prostriedkov, kozmetiky či sirupov do prinesených obalov).
• Uprednostňujme väčšie balenia výrobkov a koncentráty.
• Vyhýbajme sa materiálom, ktoré spôsobujú problémy životnému prostrediu a zdraviu ľudí.
• Nepoužívajme agresívne čistiace prostriedky. Používajme radšej ocot, sódu bikarbónu a iné, ktoré sú šetrnejšie pre životné prostredie.
• Uprednostňujme výrobky od spoločností, ktorých produkty a výrobné postupy sú šetrnejšie k životnému prostrediu.
• Využívajme knižnice, práčovne a požičovne namiesto kupovania nových výrobkov.
• Označme si schránku nápisom „Nevhadzujte reklamy!“, predídeme tak zbytočným odpadom z nepotrebných letákov.
• Pokiaľ máme k dispozícii počítač a prístup na internet, môžeme redukovať množstvo použitého papiera posielaním dokumentov elektronickou formou (namiesto tlače) a môžeme skladovať a opravovať informácie priamo v počítači a pri tlači používať obojstrannú tlač.
• Používajme perá, ktoré sa dajú naplniť atramentom alebo umožňujú vymeniť náplň.

 

Tipy pre zvýšenie miery recyklácie a kompostovania

• Začnime triediť jednotlivé druhy odpadu v domácnosti, zamestnaní alebo škole.
• Ak bývame v rodinnom dome alebo máme záhradku, začnime kompostovať biologicky rozložiteľný odpad alebo sa skúsme dohodnúť so susedom, že bude kompostovať náš biologický odpad.
• Nezabúdajme triediť aj nebezpečné zložky nášho odpadu (žiarivky, akumulátory, elektroniku, staré farby, lieky a pod.) a veľkorozmerný odpad (stavebná suť a pod.). Môžeme ich bezplatne odovzdať v zbernom dvore (ak v obci nie je zberný dvor vybudovaný, je obec povinná zabezpečiť 2-krát ročne zber týchto odpadov).
• Nahrádzajme používanie výrobkov z primárnych surovín recyklovanými - pri nákupoch a v práci môžeme používať materiály, ktoré po doslúžení vytriedime a pošleme na recykláciu.
• Uprednostňujme výrobky, ktoré sú vyrobené z recyklovaných surovín alebo ktoré je možné bezproblémovo recyklovať.
• Dodržujme stanovené pokyny a podmienky triedeného zberu a do zberných nádob nevhadzujme zložky, ktoré tam nepatria.
• Ak sme svedkami toho, že niekto z nášho okolia netriedi odpad, upozornime ho na dôsledky jeho konania resp. na výhody triedenia odpadu.

 

PAPIER

Triedením papiera šetríme energiu a primárnu surovinu – drevo.

Čo patrí do kontajnerov na papier:

 • časopisy a noviny
 • papierové vrecúška, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán),
 • papierová lepenka, kartóny …

A čo do kontajnerov nedávať:

 • obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov)
 • zamastený a veľmi znečistený papier
 • kopírovací a samoprepisovací celofán

 

SKLO

Recyklovaním skla šetríme primárne suroviny a množstvo energie.
Ak sa sklo dostane do spaľovne, nespáli sa a skončí na skládke nevyužité.

Čo patrí do kontajnerov na sklo:

 • fľaše, poháre, črepy
 • úlomky tabuľového skla

A čo do kontajnerov nedávať:

 • veľmi  znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom)
 • porcelán a keramika
 • zrkadlá
 • žiarovky a žiarivky
 • autosklo
 • sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo)

 

PLASTY A KOV

Recyklovaním šetríme primárnu surovinu (ropu, rudu, uhlie) a energiu.

Čo patrí do kontajnerov na plasty a kov:

 • PET fľaše (minerálky, nealko nápoje …)
 • fólie, tašky, igelitové vrecká
 • obaly z kozmetických produktov
 • plechovky od nápojov, konzervy (bez zvyškov potravín)
 • drobné kovové predmety, drôty

 A čo do kontajnerov nedávať:

 • obaly z chemikálií
 • podlahové krytiny
 • vrstvené obaly
 • polystyrén

 

DO KONTAJNEROV NA NETRIEDENÝ ODPAD NEVHADZUJTE:

 • nespáliteľný odpad (stavebná suť, tehly, piesok)
 • nebezpečný odpad (akumulátory, oleje)
 • objemný odpad (chladničky, nábytok, umakartové jadrá…)

 

 

Environmentálne a ekonomické výhody triedenia odpadu

Triedený zber vracia druhotné suroviny späť do výrobného procesu a preto je možné:
• ťažiť a získavať menej prvotných surovín,
• menej devastovať nové územia kvôli ťažbe surovín,
• postaviť menej skládok a spaľovní odpadov (z toho vyplýva menšie znečistenie prostredia),
• menej znečisťovať ovzdušie z dopravy,
• menej znečisťovať prostredie zo spracovania surovín a výroby nových,
• spotrebovávať menšie množstvo energie,
• menej znečisťovať ornú pôdu chemickými hnojivami (kompostovaním biologicky rozložiteľných odpadov môžeme získavať kvalitné a ekologické hnojivo).

• Spacovateľom surovín (papierne, sklárne, kovohuty, atď.) sa vďaka druhotným surovinám z triedeného zberu znižujú náklady na výrobu, čo v konečnom dôsledku znamená pre spotrebiteľov lacnejšie výrobky.
• Výstavba a prevádzka recyklačných technológií je lacnejšia ako výstavba a prevádzka technológií na zneškodňovanie odpadov (skládky, spaľovne, atď.).
• Za zneškodňovanie odpadov je nutné platiť (napr. poplatok za zneškodnenie a poplatok za uloženie odpadov na skládku), ale za triedenie platiť nemusíme. Obce, ale aj občania a firmy si môžu triedením odpadu finančne prilepšiť príjmami za odpredaj druhotných surovín a príjmami z RF.
• Skládky odpadov musia byť monitorované a strážené (aj) po skončení svojej prevádzky (nehovoriac o nákladoch na odstraňovanie ekologických škôd, ktoré sú alebo budú spôsobené porušením tesniaceho systému skládok).

• Triedený zber zvyšuje zamestnanosť. Zber surovín, ich dotrieďovanie, preprava na spracovanie a recyklácia a kompostovanie vytvorí viac pracovných miest ako skládkovanie alebo spaľovanie odpadov.

 

Označovanie obalov

Každý obal je vyrobený z nejakého materiálu a môže byť nejasné, z čoho je ten-ktorý obal vyrobený. Preto sú na obaloch rôzne značky, ktoré nás informujú, čo máme s konkrétnym obalom po použití spraviť. Šípky s číslom alebo skratkou nás informujú o materiále, z ktorého je obal vyrobený.

Najčastejšie značky na obaloch tzv. recyklačné symboly:

Zdroj:

www.triedenieodpadu.sk

www.dennikn.sk

www.kosit.sk
 

 

 

NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2023

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)