Menu
Lemešany
Obec
Lemešany

Opatrovateľská služba

 

Druh sociálnej služby: opatrovateľská služba

Forma sociálnej služby: terénna

Podľa § 43 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obec Lemešany poskytuje opatrovateľskú službu fyzickej osobe, ktorá

 

 • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a
 • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.

 

Opatrovateľskou službou sa podľa § 43, ods. 2 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách poskytujú úkony podľa prílohy č. 4.

Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

Sociálna služba je poskytovaná v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby.

Obec Lemešany ako poskytovateľ sociálnej služby presadzuje partnerský, individuálny a aktívny prístup k prijímateľovi sociálnej služby. Taktiež má humanistický a pozitívny prístup, ktorý je založený na rešpektovaní každého jednotlivca. Zároveň vytvára priestor pre prijímateľov sociálnej služby, ich rodinu a iné fyzické osoby k tomu, aby prostredníctvom svojich návrhov a spätnej väzby prispeli ku kvalite poskytovanej sociálnej služby.

 

Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby

INFORMÁCIE PRE OBČANA, KTORÝ MÁ ZÁUJEM O POSKYTOVANIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY OBCE LEMEŠANY

 

Proces zabezpečenia sociálnej služby pre občana upravuje Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu v zmysle zákona o sociálnych službách je mesto alebo obec podľa miesta trvalého bydliska občana.

Proces zabezpečenia opatrovateľskej služby z dvoch na seba nadväzujúcich úkonov:

1. Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 • Občan podá písomnú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ na podateľni obecného úradu podľa miesta trvalého bydliska občana (tlačivo je k stiahnutiu na webovej stránke obce Lemešany v sekcii opatrovateľská služba).
 • K žiadosti doloží odborné lekárske správy nie staršie ako 6 mesiacov. 
 • Na základe predložených dokumentov sa vykoná zdravotná a sociálna posudková činnosť a vydá sa zdravotný posudok, sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Na základe posudkov obec Lemešany vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

2. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 • Na základe vydaného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, podá občan na podateľni obecného úradu obce Lemešany „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ (tlačivo je k stiahnutiu na webovej stránke obce Lemešany v sekcii opatrovateľská služba).
 • Obec Lemešany zaeviduje žiadosť do registra podania žiadostí. Žiadosť následne postúpi osobe zodpovednej za poskytovanie opatrovateľskej služby, ktorá žiadosť zaeviduje do poradovníka žiadostí o poskytovanie sociálnej služby.
 • Pri zabezpečovaní sociálnej služby sa vždy zohľadňuje krízová životná a sociálna situácia žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby. 
 • Obec Lemešany uzatvorí so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby. Urobí tak najneskôr v deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby.
 • Na základe uzatvorenej zmluvy obec Lemešany zabezpečí poskytovanie opatrovateľskej služby.

Vzory žiadostí:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu


Cenník:

Cenník - opatrovateľská služba

 

Osoba zodpovedná za poskyt. SS: Mgr. Gabriela Petrová (odborný garant)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informácie od nás

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Otváracie hodiny všetkých prevádzok a ambulancií v Lemešanoch

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2023

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)